Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna) to specjalistyczne zajęcia prowadzone przez pedagogów. Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.

Dla kogo?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizujmy są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z:

  • z dysleksją,
  • dysgrafią,
  • dysortografią,
  • dyskalkulią.

Dzieci uczęszczające na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne często posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie objęcia ich omawianą formą zajęć, ale też mogą uczestniczyć w nich na wniosek wychowawcy, nauczyciela, szkolnego specjalisty lub rodzica/opiekuna prawnego.

Zajęcia odbywają się w grupie rówieśniczej lub indywidualnie.

Koszt zajęć:

Koszt zajęć grupowych dla uczestnika: 120 zł.
Należy dokonać zapłaty w 2 ratach przed każdym z cyklu 6 sesji.
Przed dołączeniem do grupy należy odbyć konsultacje w celu optymalnego doboru do grupy – konsultacje odbywają się w każdy wtorek, środę i czwartek o godz. 15.00.

Koszt zajęć indywidualnych: 160 zł.