Interwencja i wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Opis szkolenia:

W życie każdego człowieka, także w życie dziecka wpisane są różnego rodzaju wydarzenia i sytuacje trudne. Wśród nich mogą być tzw. krytyczne wydarzenia życiowe (np. śmierć bliskiej osoby, ciężka choroba, kalectwo, katastrofa), których pojawienie się w żaden sposób nie jest przewidziane. Jednostka doświadczająca takiego wydarzenia, uruchamiając swoje zasoby, podjąć musi działania dopasowujące i dostosowujące ją do nowej sytuacji. Brak jednak odpowiednich zasobów, w tym także brak odpowiedniej pomocy i wsparcia spowodować może nieuporanie się z tym wydarzeniem, w konsekwencji czego popaść ona może w niebezpieczny dla jej zdrowia i życia kryzys psychologiczny.

Cele szkolenia:

Podczas szkoleń przedstawiona zostanie charakterystyka wydarzenia krytycznego i procesu zmagania się z nim. Na jej bazie wskazane zostaną konkretne metody i formy pomocy wykorzystywane w procesie wspomagania jednostki doświadczającej wydarzenia krytycznego, w tym podstawowe zasady udzielania psychosocjalnej interwencji kryzysowej. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne do udzielania aktywnej pomocy jednostce doświadczonej wydarzeniem krytycznym.

Forma zajęć:

Podstawową formą pracy przewidzianą w ramach zajęć są konwersatoria z elementami warsztatowymi. Zastosowanie takiej formy sprzyjać będzie nie tylko uruchomieniu refleksji na temat gotowości do pomocy jednostce doświadczającej wydarzenia krytycznego, ale też wypracowaniu podstawowych umiejętności w zakresie interwencji psychosocjalnej.

Czas trwania:

  • 4 godziny lekcyjne

Program:

  • Krytyczne wydarzenie w życiu człowieka, kryzys i stres – zależności, charakterystyka i proces radzenia sobie.
  • Interwencja kryzysowa, pomoc, opieka i wsparcie społeczne w kontekście pracy z jednostką, rodziną i inną grupą społeczną doświadczającymi wydarzenia krytycznego.
  • Rola i specyfika komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie wspierania jednostki i rodziny.
  • Interwencja psychosocjalna – podstawowe zasady.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Zapoznanie się ze specyfiką wydarzenia krytycznego, jego wpływem na jednostkę i procesem zmagania się jednostki z tym wydarzeniem. Wyposażenie w podstawową wiedzę na temat potrzeb osoby (także rodziny i innej grupy społecznej) doświadczonej wydarzeniem krytycznym w zakresie interwencji psychosocjalnej i szeroko pojętego wsparcia społecznego. Poznanie podstawowych zasad i metod udzielania interwencji psychosocjalnej.

Podziel się swoją opinią: