Jak zapobiegać, aby nie szkodzić? – czyli skuteczna i bezpieczna profilaktyka w szkole

Opis szkolenia

Intencją szkolenia jest teoretyczne przybliżenie podstaw profesjonalnej profilaktyki oraz przedstawienie praktycznych form zastosowania i wdrożenia efektywnej profilaktyki w placówce oświatowej. Szkolenie adresowane jest dla kadry pedagogicznej szkół, zarówno osób odpowiedzialnych za przygotowanie programu profilaktyki w szkole jak i nauczycieli realizujących działania profilaktyczne w codziennej praktyce wychowawczej.

Cele szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy o współczesnym ujęciu bezpiecznej i skutecznej profilaktyki.
 • Przygotowanie do samodzielnego konstruowania planów profilaktyki oraz podejmowania efektywnych działań wychowawczych nastawionych na ochronę dzieci i młodzieży przed dysfunkcją.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnej oceny przydatności i skuteczności dostępnych ofert profilaktycznych.
 • Pogłębienie refleksji o praktycznych, codziennych działaniach wychowawczych i edukacyjnych w odniesieniu do stawianych w placówce celów profilaktycznych.

Forma zajęć:

Prezentacja i wykład z szerokimi odniesieniami do praktyki. Dyskusja i odpowiedzi na pytania dotyczące danej placówki.

Czas trwania:

 • 3 godz.

Program:

 • Uporządkowanie wiedzy na temat zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
 • Wdrożenie do modelu planowania profilaktyki w kategoriach czynników ryzyka i czynników chroniących.
 • Przypomnienie założeń dotyczących poziomów profilaktyki (pierwszo, drugo, trzeciorzędowa) w kontekście potrzeb i realiów danej placówki oświatowej.
 • Omówienie współczesnego ujęcia strategii profilaktycznych ( interwencyjna, edukacyjna, informacyjna, alternatywna, zmian organizacyjnych) w odniesieniu do podejmowanych w szkole działań i ocena ich skuteczności.
 • Określenie podstawowych standardów skutecznej profilaktyki
 • Ukazanie obszarów ryzyka przy podejmowanych działaniach profilaktycznych, pogłębienie refleksji o tym, kiedy profilaktyka szkodzi a nie pomaga.
 • Przedstawienie systemowych działań możliwych w zakresie profilaktyki niepowodzeń szkolnych, wagarów, uzależnień, profilaktyki agresji i przemocy, szeroko rozumianej profilaktyki niedostosowania społecznego na przykładzie rozwiązań stosowanych w poznańskiej szkole. W tym kompleksowa diagnoza grupy ryzyka wśród dzieci, warsztaty kształtowania kompetencji społecznych, programy rówieśnicze –wolontariat, kampanie integrujące społeczność szkolną, doskonalenie kompetencji rodzicielskich i kadry pedagogicznej, efektywne interwencje w przypadku dysfunkcji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy spotkania uporządkują wiedzę o skutecznej profilaktyce, będą wiedzieli jakie działania mogą szkodzić młodym ludziom a jakie działania służą obniżeniu ryzyka. Poszerzą wiedzę o dostępnych formach profilaktyki, nie tylko w formie akcji i realizowanych programów ale również w szerokiej, codziennej praktyce wychowawczej. Pozwoli to zobaczyć i doświadczyć profilaktykę jako wdzięczny obszar pracy pedagogicznej pozwalający na pełną kreatywność, świetny kontakt z dziećmi i młodzieżą, niebanalne sytuacje szkolne i satysfakcjonujący sposób uzyskiwania efektów wychowawczych.

Podziel się swoją opinią: