Archiwa produkty

Najważniejsze produkty Poradni FLEX

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna) to specjalistyczne zajęcia prowadzone przez pedagogów. Zajęcia prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej. Dla kogo? Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizujmy są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią. Dzieci…

Terapia ręki

Terapia ręki to ćwiczenia usprawniające precyzyjne ruchy dłoni oraz palców. Ruchy te angażują całą rękę do wykonywania różnych czynności. Celem ćwiczeń terapii ręki jest wykonywanie płynnych ruchów, poprawienie zdolności trzymania przedmiotów, podnoszenia oraz manipulowania nimi.Terapeuta stosując odpowiednie metody, testy oraz…

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych, to grupowe zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane. Zajęcia skierowane są do dzieci: Podczas treningu umiejętności społecznych podejmuje się pracę nad: Trening to 12 spotkań…

Ocena gotowości szkolnej

Oceny gotowości szkolnej dziecka dokonujemy u dzieci w wieku od 5-7roku życia. Diagnoza ta służy określeniu stopnia przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. W trakcie spotkania diagnozujemy dojrzałość emocjonalną i społeczną, sprawność grafomotoryczną, myślenie i orientację przestrzenną, motorykę małą…

Terapia metodą instrumental enrichment – PIERWSZY RAZ W POZNANIU!

To nowatorska metoda terapii trudności poznawczych i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Twórcą jest Profesor Reuven Feuerstein z Jerozolimy. Jest to metoda pracy nad trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego (takimi jak m.in. pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja). Metoda adresowana jest w szczególności do dzieci,…

Ocena rozwoju niemowlęcia i małego dziecka

Ocenie rozwoju psychomotorycznego można poddać dziecko w wieku od 0-3 roku życia. Ocena służy określeniu poziomu funkcjonowania dziecka w zakresie motoryki i funkcji poznawczych. Diagnosta-psycholog za pomocą arkuszy obserwacyjnych i testów diagnostycznych określa sfery, w których rozwój przebiega prawidłowo oraz…

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest spotkaniem mającym na celu pomoc osobom, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, takiej jak śmierć bliskiej osoby, wypadek, rozwód, doznanie urazu fizycznego, bycie świadkiem przemocy i innych sytuacji traumatycznych. Jest to działalność prewencyjna, zapobiegająca pogłębianiu…

Mediacje

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, w którym bezstronny mediator pomaga dojść do porozumienia osobom będącym w sytuacji konfliktowej. Celem działania mediatora jest przede wszystkim usprawnienie, a czasami wręcz umożliwienie, przeprowadzenia rzeczowej rozmowy o problemie.Mediacja koncentruje się na potrzebach…

Konsultacje dla rodziców

Kiedy warto skorzystać? Rodzice, którzy borykają się z wątpliwościami lub niepokojem dotyczącymi funkcjonowania dziecka w różnych obszarach życia, mogą skorzystać z konsultacji psychologicznych. W trakcie spotkania doświadczony psycholog-praktyk udzieli niezbędnych informacji, wskazówek oraz pokieruje dalszą pracą z dzieckiem, ewentualnie zaproponuje…

Coaching

Co to jest? Według ICF (International Coach Federation) coaching jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Coaching odbywa się w formie regularnych spotkań – sesji, na których…