Diagnoza psychologiczna

Diagnoza służy określeniu, ocenie i konceptualizacji problemu, z jakim przychodzi klient. Pozwala na zrozumienie i wyjaśnienie mechanizmu powstałych trudności, a co za tym idzie dobór najtrafniejszych metod terapeutycznych lub interwencji. Diagnoza poprzedza każde działanie terapeutyczne. Po przeprowadzonej diagnozie klient może otrzymać pisemny opis i zalecenia do pracy. Diagnoza trudności szkolnych przeprowadzana jest przez psychologa lub zespół psychologów oraz pedagoga.
Opinie wydawane przez naszą Poradnię, mają taką samą moc prawną, jak te, które są właściwe poradniom publicznym. Zalecenia zawarte w naszych opiniach są respektowane przez szkoły, przedszkola i placówki, zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Warto skorzystać z diagnozy w przypadku:
  • zaburzeń psychicznych lub rozwojowych,
  • trudności w zachowaniu,
  • trudności w nauce,
  • trudności adaptacyjnych,
  • zaburzeń koncentracji uwagi,
  • zaburzeń emocjonalnych,
  • trudności w nauce pisania i czytania,
  • trudności w matematyce.
Czas trwania

Jedno spotkanie diagnostyczne trwa najczęściej 2 godziny. W przypadku trudności szkolnych przeprowadza się zazwyczaj 2 spotkania diagnostyczne, poprzedzone konsultacją z rodzicem, w trakcie której przeprowadzany jest szczegółowy wywiad i analiza dostarczonej dokumentacji.

Koszt
  • Koszt dwugodzinnego spotkania to 500 zł