O Poradni Flex

W Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej FLEX udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogiczną w sposób profesjonalny i kompleksowy, łącząc najnowszą wiedzę naukową z praktyką. Tworzymy przyjazne miejsce wspierające dzieci, nastolatków i ich rodziny.

Usługi świadczone przez Poradnię podlegają ocenie według najwyższych standardów pracy w tego typu placówkach. Szeroki zakres działań, które proponujemy pozwala na zoptymalizowany i dostosowany do potrzeb klienta, dobór metod diagnostycznych i terapeutycznych. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają wymagane uprawnienia i dysponują obszerną wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy pracownicy Poradni pracują zgodnie z Kodeksem Etycznym Psychologa, opracowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Wysoką jakość naszej pracy gwarantuje wszechstronnie wykwalifikowana kadra, która poddaje swoją pracę regularnej superwizji. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna zawsze dokonywana jest przez zespół specjalistów, w oparciu o najnowsze narzędzia diagnostyczne, co gwarantuje jej wysoką rzetelność. 

Chcemy, aby nasi klienci mogli skorzystać ze wszystkich sprawdzonych i naukowo dowiedzionych metod terapeutycznych – od psychoterapii indywidualnej, terapii z wykorzystaniem EEG biofeedback, po terapię grupową.

Poradnia ma w swojej ofercie zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci przejawiających cechy nadpobudliwości psychoruchowej lub zaburzeń zachowania, a także dla tych z zaburzeniami emocjonalnymi. W Poradni można także skorzystać z doradztwa zawodowego. 

Jako Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna podlegamy nadzorowi Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dzięki czemu dokumenty przez nas wydawane, mają takie samo umocowanie prawne, jak publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FLEX jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania pod nr 25/2014 r.

Podstawa prawna działalności Poradni:
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświaty (Dz.U. z 2021 roku Nr 1082 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1743)

Wszystkie usługi świadczone przez Poradnię są odpłatne.


W naszej siedzibie