Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna we współczesnej szkole i rodzinie – interdyscyplinarność działań

Opis szkolenia:

Wśród wielu zjawisk o charakterze egzystencjalnym zdrowie stanowi ważny obszar życia jednostkowego i społecznego. Jest ono wartością szczególną i najczęściej traktowane jest jako dobro bezwzględne, wartość autoteliczna i instrumentalna. W kształtowaniu zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży ogromną rolę odgrywa obecnie nie tylko rodzina, ale także szkoła. Najczęściej jednak środowiska te podejmują działania prozdrowotne odnosząc się jedynie do stricte fizycznego wymiaru zdrowia, pomijając w tym inne, nie mniej ważne jego obszary, takie jak zdrowie społeczne, psychiczne, duchowe czy seksualne. Mając to na względzie istnieje konieczność uruchamiania działań w zakresie podnoszenia świadomości na temat holistycznego pojmowania zdrowia, wskazując jednocześnie, że w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia tylko zintegrowany model działań rodziny i szkoły może okazać się skuteczny.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę na temat holistyczne pojmowanego zdrowia oraz roli jaką w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia u dzieci i młodzieży odgrywają rodzina i szkoła. Podczas szkolenia zostaną przedstawione przykładowe formy współpracy środowiska szkolnego i rodzinnego sprzyjające podnoszeniu świadomości społecznej na temat profilaktyki zdrowotnej i kształtowania zachowań zdrowotnych.

Forma zajęć:

Podstawową formą pracy przewidzianą w ramach zajęć są konwersatoria z elementami warsztatowymi. Aktywizacja uczestników ma na celu między innymi uruchomienie refleksji na temat własnej postawy wobec profilaktyki zdrowotnej w odniesieniu do wszystkich obszarów zdrowia.

Czas trwania:

  • 4 godziny lekcyjne

Program:

  • Holistyczny model zdrowia
  • Czynniki warunkujące zdrowie, determinanty zdrowia, czynniki ryzyka i chroniące zdrowie
  • Prozdrowotny styl życia, tryb życia i zachowania zdrowotne (działania prewencyjne i profilaktyka)
  • Społeczna świadomość zdrowotna a dbałość o zdrowie. Profilaktyka zdrowotna dzieci i dorosłych – zarys zagadnienia w kontekście zróżnicowania działań
  • Rodzina i szkoła promujące zdrowie – indywidualizacja, integralność, wielozakresowość i interdyscyplinarność działań (edukacja zdrowotna – planowanie, wdrażanie, metody)

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Zapoznanie się z charakterystyką holistycznego modelu zdrowia Zdobycie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do podejmowania działań zorientowanych na kształtowanie prozdrowotnego stylu życia i zachowań zdrowotnych (w tym konkretnych działań profilaktycznych) u dzieci, młodzieży i dorosłych (rodziców i grona pedagogicznego). Gotowość do podejmowania współpracy w relacji „rodzina – środowisko szkolne” na rzecz poprawy zdrowia i kształtowania prozdrowotnego stylu życia.

Podziel się swoją opinią: