Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Daje dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości korekty deficytów, kompensuje braki i stwarza szansę wszechstronnego rozwoju. Poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, stymuluje i usprawnia funkcje psychomotoryczne, wyrównuje braki w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych, eliminuje niepowodzenia edukacyjne oraz emocjonalno – społeczne, i ich konsekwencje.
W naszej poradni poza tradycyjnymi formami terapii pracujemy przy wykorzystaniu innowacyjnych i nowoczesnych narzędzi jakimi są metoda Instrumental Enrichmant (jako pierwsi w Poznaniu), oraz EEG Biofeedback.

Warto skorzystać z terapii, jeżeli występują:
  • nieprawidłowości i opóźnienia rozwoju (dziecko nie osiąga dojrzałości przewidzianej dla normy wiekowej – w tym dojrzałości przedszkolnej i szkolnej),
  • brak osiągnięć w nauce, niepowodzenia zazwyczaj wiążące się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych,
  • stymulacji i usprawnienia wymagają funkcje psychomotoryczne,konieczne jest wyrównywanie braków w podstawowych umiejętnościach,
  • niezbędne jest eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji,
  • zakłócenia i opóźnienia rozwoju ruchowego razem z zakłóceniami procesu lateralizacji,
  • nieprawidłowości w obrębie funkcjonowania analizatora wzrokowego i słuchowego,
  • zaburzony rozwój procesów emocjonalno-motywacyjnych,
  • zaburzenia zdolności matematycznych,
  • zaburzenia aktywności, relacji społecznych.
Tryb

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5osób), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

Czas trwania

Czas trwania zajęć terapeutycznych to 45 minut.

Koszt

Koszt terapi to 170 zł.