Szkolenie dla Rad Pedagogicznych

Opis szkoleń

Prowadzimy szkolenia rad pedagogicznych na terenie placówek i na szkoleniach wyjazdowych Rad Pedagogicznych. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń, które możemy zrealizować u Państwa w uzgodnionym, optymalnym dla Państwa terminie. Z uwagi na to, że dysponujemy bogatą bazą specjalistów możemy dowolnie dostosować program szkoleń i tematykę do potrzeb szkoły. Możemy umówić się z dyrektorem placówki na konsultację, która pomoże zdiagnozować potrzeby rady pedagogicznej w zakresie szkoleń.  Realizujemy również szkolenia dla rodziców w Państwa szkołach.

Istnieje możliwość telefonicznej konsultacji z Dyrektorem Poradni, który udzieli szczegółowych informacji na temat szkoleń.

Koszt szkolenia

Cena jednostkowa szkolenia to 500 zł za godzinę


Tematyka i opis szkoleń rad pedagogicznych

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna we współczesnej szkole i rodzinie – interdyscyplinarność działań

Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna we współczesnej szkole i rodzinie – interdyscyplinarność działań

Opis szkolenia: Wśród wielu zjawisk o charakterze egzystencjalnym zdrowie stanowi ważny obszar życia jednostkowego i społecznego. Jest ono wartością szczególną i najczęściej traktowane jest jako dobro bezwzględne, wartość autoteliczna i…

Interwencja i wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Interwencja i wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Opis szkolenia: W życie każdego człowieka, także w życie dziecka wpisane są różnego rodzaju wydarzenia i sytuacje trudne. Wśród nich mogą być tzw. krytyczne wydarzenia życiowe (np. śmierć bliskiej osoby,…

Podstawy opieki paliatywnej nad dzieckiem

Podstawy opieki paliatywnej nad dzieckiem

Opis szkolenia: Śmierć jest naturalną częścią życia człowieka, ale sytuacja odchodzenia dziecka zawsze jest sytuacją najcięższą. Nieuleczalnie chore dziecko, będące już w terminalnej fazie choroby najczęściej objęte zostaje opieką paliatywną,…

Twórczość w zawodzie opiekuna – wychowawcy małego dziecka

Twórczość w zawodzie opiekuna – wychowawcy małego dziecka

Cele szkolenia: Wskazanie potrzeby być twórczym w zawodzie opiekuna-wychowawcy małego dziecka.Pobudzenie twórczego działania.Zapoznanie uczestników z przykładami twórczej pracy z dzieckiem. Forma zajęć: Warsztaty Czas trwania: 90 – 180 minut Program:…

Trening twórczości dla nauczycieli –czyli jak odkryć i wykorzystać własną kreatywność do rozwiązywania problemów życia zawodowego i osobistego

Trening twórczości dla nauczycieli –czyli jak odkryć i wykorzystać własną kreatywność do rozwiązywania problemów życia zawodowego i osobistego

Opis szkolenia Codzienność zmusza nas do szybkiego podejmowania decyzji i natychmiastowego rozwiązywania problemów zarówno w sferze zawodowej jak i osobistej. Presja czasu i orientacja na efekt powodują, że często zachowujemy…

Wypalenie zawodowe – 2-cześciowe szkolenie profilaktyczne

Wypalenie zawodowe – 2-cześciowe szkolenie profilaktyczne

Opis szkolenia Nauczyciel jest zawodem szczególnie narażonym na wypalenie zawodowe w związku z wysokim poziomem sytuacji stresogennych i pracą z drugim człowiekiem. Szkolenie ma na celu zapoznanie kadry ze zjawiskiem…

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w szkole

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w szkole

Opis szkolenia Uczeń z SPE wymaga stosowania specjalnych, często wyspecjalizowanych form pomocy, które opisane są Indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. Ważnym zagadnieniem jest więc nabycie umiejętności konstruowania programów, uwzględniających specyfikę pracy z…

Ocena ryzyka dysleksji u uczniów – diagnoza i formy pomocy w szkole

Ocena ryzyka dysleksji u uczniów – diagnoza i formy pomocy w szkole

Opis szkolenia Opis szkolenia: Diagnoza pedagogiczna jako element diagnozy wielozakresowej jest procesem polegającym na gromadzeniu i systematyzowaniu informacji o uczniu, ma ona na celu rozpoznanie i dokonanie oceny jego poziomu…

Gotowość szkolna dziecka i wspieranie jego rozwoju

Gotowość szkolna dziecka i wspieranie jego rozwoju

Opis szkolenia Szkolenia służy zapoznaniu nauczycieli z zagadnieniem gotowości szkolnej, oraz uświadomienie fundamentalnej roli, jaką osiągniecie tej dojrzałości pełni w późniejszym rozwoju młodego człowieka, i w jak dużym stopniu determinuje…

Skuteczna interwencja wychowawcza – od destrukcji do zadośćuczynienia. Profilaktyka agresji w środowisku szkolnym.

Skuteczna interwencja wychowawcza – od destrukcji do zadośćuczynienia. Profilaktyka agresji w środowisku szkolnym.

Opis szkolenia Szkolenie adresowane jest dla nauczycieli, psychologów i pedagogów, do wykorzystania w codziennej praktyce wychowawczej. Przygotowuje do adekwatnej interwencji wychowawczej w sytuacji trudnej. Szkolenie pokazuje też jak zastosować model…

Jak zapobiegać, aby nie szkodzić? – czyli skuteczna i bezpieczna profilaktyka w szkole

Jak zapobiegać, aby nie szkodzić? – czyli skuteczna i bezpieczna profilaktyka w szkole

Opis szkolenia Intencją szkolenia jest teoretyczne przybliżenie podstaw profesjonalnej profilaktyki oraz przedstawienie praktycznych form zastosowania i wdrożenia efektywnej profilaktyki w placówce oświatowej. Szkolenie adresowane jest dla kadry pedagogicznej szkół, zarówno…

Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania. Budowanie systemowej strategii wspierania ucznia w środowisku szkolnym

Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania. Budowanie systemowej strategii wspierania ucznia w środowisku szkolnym

Opis szkolenia Szkolenie omawia mechanizmy zaburzeń zachowania u dzieci oraz dostępne i skuteczne formy pomocy takim dzieciom w placówce oświatowej. Przedstawia praktyczne metody przezwyciężania problemu w środowisku szkolnym i przygotowuje…

Mechanizmy motywacyjne – wykorzystanie w procesie edukacji

Mechanizmy motywacyjne – wykorzystanie w procesie edukacji

Opis szkolenia Program zajęć nastawiony jest na zapoznanie uczestników z psychologicznymi mechanizmami motywacji w ujęciu poznawczo – behawioralnym oraz możliwością ich wykorzystania w pracy z uczniem. Cele szkolenia: pogłębienie wiedzy…

Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka

Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka

Opis szkolenia Program szkolenia ma na celu przedstawienie wiedzy o rozwoju seksualnym człowieka jako integralnego elementu jego rozwoju. W trakcie zajęć ważna będzie analiza trudności osób dorosłych w dostrzeganiu seksualności…

Trudne sytuacje wychowawcze w szkole – od przyczyn do rozwiązań

Trudne sytuacje wychowawcze w szkole – od przyczyn do rozwiązań

Opis szkolenia Program zajęć nastawiony jest na analizowanie trudnych sytuacji wychowawczych, które mogą zdarzyć się w szkole oraz poszukiwanie kompleksowych rozwiązań w oparciu o zasoby, jakimi dysponuje placówka. Cele szkolenia:…

Specyfika funkcjonowania dziecka z AD/HD w szkole i w domu

Specyfika funkcjonowania dziecka z AD/HD w szkole i w domu

Opis szkolenia Program zajęć nastawiony jest na poszerzenie wiedzy na temat nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń zachowania u dzieci oraz zdobycie konkretnych umiejętności praktycznych w pracy z uczniem oraz współpracy z…

Cykl szkoleń: Rozwój osobisty nauczyciela kluczem do skuteczności i samorealizacji

Cykl szkoleń: Rozwój osobisty nauczyciela kluczem do skuteczności i samorealizacji

Opis szkoleń W ramach proponowanych szkoleń uczestnicy będą mogli wziąć udział w zajęciach warsztatowych, których głównym celem jest rozwijanie własnego potencjału osobistego oraz praca nad kluczowymi umiejętnościami interpersonalnymi, zgodnie z…

Radzenie sobie ze stresem

Radzenie sobie ze stresem

Opis szkolenia Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy narażeni są w pracy zawodowej na doświadczanie stałego stresu, co prowadzić może do wypalenia zawodowego, a przynajmniej spadku…

Współpraca między nauczycielami a rodzicami

Współpraca między nauczycielami a rodzicami

Opis szkolenia Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy poszukują nowych sposobów komunikowania się z rodzicami uczniów. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną sposoby rozmawiania i rozwiązywania konfliktów wywodzące…

Zaburzenia emocjonalne okresu dorastania

Zaburzenia emocjonalne okresu dorastania

Opis szkolenia Szkolenie jest adresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, szczególnie gimnazjalnych i ze szkól ponadgimnazjalnych. Służy wyposażeniu słuchaczy w wiedzę i umiejętności dotyczące rozpoznawania symptomów zaburzeń emocjonalnych u…

Dziecko nadpobudliwe w klasie szkolnej

Dziecko nadpobudliwe w klasie szkolnej

Opis szkolenia Szkolenie jest adresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Służy zapoznaniu się z problematyką dotyczącą nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci, ukierunkowane będzie przede wszystkim na aspekty praktyczne. Słuchacze zapoznają…

Ryzyko zaburzeń rozwojowych u niemowląt i małych dzieci

Ryzyko zaburzeń rozwojowych u niemowląt i małych dzieci

Opis szkolenia Szkolenie adresowane jest do pracowników żłobków i klubów dziecięcych, w których podejmuje się opiekę nad dziećmi do 3 roku życia. Szkolenie służy przygotowaniu słuchaczy do rozpoznawania symptomów ryzyka…