Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w szkole

Opis szkolenia

Uczeń z SPE wymaga stosowania specjalnych, często wyspecjalizowanych form pomocy, które opisane są Indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. Ważnym zagadnieniem jest więc nabycie umiejętności konstruowania programów, uwzględniających specyfikę pracy z takim uczniem (dostosowanie form, metod i środków do indywidualnych możliwości psychofizycznych). Tworzenie takich dostosowań z uwzględnieniem wszystkich elementów zawartych w opinii o SPE, jest warunkiem koniecznym i obowiązkowym, w myśl przepisów prawnych. Na szkoleniu uczestnik zapozna się w przepisami oświatowymi, fachową terminologią i zdobędzie praktyczną wiedzę jak profesjonalnie pracować z uczniem z SPE.

Cele szkolenia:

  • zapoznanie uczestników z zagadnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE)
  • usystematyzowanie wiedzy na temat metod diagnozowania SPE
  • wprowadzenie wiedzy dotyczącej standardów pracy z uczniem objętym specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

Forma zajęć:

Warsztat, wykład

Czas trwania:

  • 3 godz.

Program:

  • Czym są specjalne potrzeby edukacyjne (SPE)- rozporządzenie MEN w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkołach.
  • Kryteria diagnostyczne SPE.
  • Model kształcenia ucznia z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Charakterystyka uczniów z SPE.
  • Wskazówki terapeutyczne do pracy z uczniem ze SPE.
Podziel się swoją opinią: