Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.0.1781) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych jest spółka Heron 2 z siedzibą w Czerwonaku, organ prowadzący Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną FLEX w Poznaniu.
 • W sprawie przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FLEX ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań
  • przez e-mail: sekretariat@poradniaflex.pl
  • telefonicznie: 692 622 723
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możecie się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FLEX ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań
  • przez e-mail: iod@poradniaflex.pl
  • telefonicznie: 692 622 723
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:
 • świadczyć usługi oferowane przez Poradnię
 • zarządzać udzielaniem przez nas usług,
 • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia,
 • przekazać materiały promujące produkty i usługi,
 • archiwizować dane zgodnie z przepisami prawa,
 • dochodzić i bronić się przed roszczeniami;
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia w szczególności poprzez monitoring wizyjny,
 • realizować Państwa wnioski dotyczące praw wynikających z RODO;
 • prowadzić badania jakości i satysfakcji.
 • Dane osobowe będziemy przetwarzać, co do zasady:
 • przez 10 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji pacjenta od dokonania w niej ostatniego wpisu;
 • przez 6 lat – w dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
 • przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • przez 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących administratora danych w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc administratorowi danych w dochodzeniu należnych roszczeń.
 • Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 • Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 2 i 3 powyżej).
 • Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane
  do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 • W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.