Regulamin sklepu internetowego

Organ odpowiedzialny:

Sklep internetowy poradniaflex.pl jest prowadzony przez:

Heron 2 sp. z o.o.
ul.  Gdyńska 143
62-004 Czerwonak

KRS 0000475957
NIP 783 17 02 955
REGON 302521432

Heron 2 jest organem prowadzącym Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną FLEX w Poznaniu przy ul. Golęcińskiej 9 (zwaną dalej Porania FLEX).

Słowniczek
 • Aktywacja uprawnień – uzyskanie przez Klienta Poradni uprawnień do korzystania z Usług nabytych w Sklepie Internetowym.
 • Data uzyskania uprawnień – dzień, w którym Usługi zakupione w Sklepie Internetowym zostają aktywowane przez Poradnię FLEX o czym Klient jest informowany w Potwierdzeniu zamówienia
 • Karta produktu – opis Usługi Usług znajdujący się w Sklepie Internetowym.
 • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów na swój lub cudzy rachunek.
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Usług do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: ilość Usług, dane do faktury, formy płatności.
 • Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Heron 2 pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 • Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail wysłana przez Sklep Internetowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że zamówiona usługa może zostać zrealizowana, a towar dostarczony.
 • Sklep Internetowy – prowadzony przez Herona 2 sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.poradnieflex.pl
 • Usługa – Usługa dostępnych dla Klientów w Sklepie Internetowym Poradni FLEX.
 • Zamówienie – oświadczenie woli nabycia przez Klienta Usługi w Sklepie Internetowym wyrażone poprzez umieszczenie Usługi w Koszyku i przejście do kolejnego kroku – „płatność”.
Postanowienia ogólne
 • Niniejszy regulamin określa:
 • zasady korzystania ze Sklepu Internetowego,
 • warunki składania Zamówień na Usługi oferowane przez Poradnię FLEX i dostępne w Sklepie Internetowym,
 • zasady uiszczania przez Klienta ceny nabycia Usług nabywanych w Sklepie internetowym,
 • uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy nabycia Usług,
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Do korzystania ze Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, składania Zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i telefon.
 • W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 • W sklepie internetowym www.poradniaflex.pl prowadzi sprzedaż jedynie na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawnych. Podmioty nie będące konsumentami mogą dokonywać zakupów Usług w innych kanałach sprzedaży obsługiwanych przez Poradnię FLEX.
 • Dokonując zakupów w Sklepie Klient potwierdza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego oraz składanie Zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.
 • Aby złożyć zamówienie na Usługi lub Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego konieczne jest jednak wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poprzez podanie danych określonych w pkt 13 niniejszego Regulaminu.
 • Rozliczenia transakcji nabycia Usług w Sklepie Internetowym przeprowadzane są przelewem bankowym, za pośrednictwem kart płatniczych oraz za pośrednictwem systemów płatniczych wskazanych w pkt 23, zgodnie z informacjami znajdującymi się w Sklepie Internetowym.
Informacje o usługach
 • Informacje o Usługach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Ceny usług wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego podawane są w złotych; Całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Usług objętych tym samym Zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 • Poradnia FLEX zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług, rodzaju Usług, zakresu udzielanych świadczeń.
 • Usługi nabyte przez Klienta w Sklepie Internetowym mogą być realizowane w siedzibie Poradni FLEX, co jednoznacznie jest określone w procesie składania Zamówienia.
Warunki składania i realizacji zamówień
 • Klient może składać Zamówienia na Usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.
 • Poradnia FLEX nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Sklepie Internetowym oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Klienta.
 • W celu złożenia Zamówienia należy:
 • wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, a w szczególności:
 • wskazać datę i godzinę realizacji usługi,
 • wypełnić formularz zamówienia podając: imię, nazwisko oraz numer telefonu, adres mailowy,
 • zaakceptować niniejszy regulamin oraz ogólne warunki świadczenia 
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru Usługi przez Klienta (jeżeli Klient wyraża chęć otrzymania faktury VAT),
 • wybrać formę płatności,
 • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 • Zamówienia i Usługi będą realizowane tylko na terenie Polski.
 • Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło wskazał Usługę oraz dokonał pełnej wpłaty.
 • Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, wskazanych w punkcie 15 powyżej, niezbędnych do stworzenia zamówienia.
 • Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę Sklepu Internetowego. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Poradnię FLEX, o czym wnioskujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty założenia Zamówienia.
 • Poradnia FLEX zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania wniosku potwierdzić zamówienie u Klienta drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony, w przypadku, gdy wypada on w dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i święta).
 • Zamówienie uznaje się za anulowane przez Klienta, jeżeli w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia formularzy i wysłania do serwera Poradni FLEX nie wpłynie opłata za Usługę.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie do Klienta potwierdzenia zamówienia w terminie
 • 7 dni od daty wpłaty środków.
 • Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
 • podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
 • braku możliwości kontaktu z Klientem pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem e- mail,
 • nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta,
 • uznania przez Poradnię FLEX, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje uzasadnione podejrzenie działania Klienta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Internetowym, podszywania się pod inną osobę.
Płatność i realizacji zamówienia
 • Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Klienta Usług oraz Towarów.
 • Płatności za Zamówienie są realizowane za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24.
 • Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza zakupienie Usługi w Sklepie Internetowym.
Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 • Klient może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: sekretariat@poradniaflex.pl  lub listownie na adres: Poradnia FLEX, ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań. Formularz odstąpienia znajduje się również w Sklepie Internetowym o ile termin realizacji usługi wskazany w zamówieniu nie minął.
 • Poradnia FLEX gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta lub Gościa dodatkowym kosztem.
 • W przypadku rozpoczęcia korzystania ze świadczeń Poradni nie jest możliwe odstąpienie od umowy.
Dane osobowe
 • Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym, przetwarzane są przez Heron 2 sp. z.o.o., ul. Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak organ prowadzący Poradnię FLEX (administrator danych).
 • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z Usług. Heron 2 sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Usług nabytych w Sklepie Internetowym.
 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane na podstawie zgłoszenia skierowanego do Administratora lub poprzez zgłoszenie w recepcji Poradni FLEX lub na adres: sekretariat@poradniaflex.pl.
 • Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 • Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce klauzula informacyjna.
Reklamacje
 • Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Sklepu Internetowego można przekazać na jeden z poniższych sposobów:
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@poradniaflex.pl,
 • telefonicznie pod nr. 692 622 723 dostępnym w dni powszednie w godz. 12-16.
 • Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych, od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Poradnia FLEX, ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@poradniaflex.pl.
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Usługi jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.
 • Opłata za połączenia telefoniczne z Poradnią FLEX jest równa opłacie jak za zwykłe połączenie telefoniczne i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.
Postanowienia końcowe
 • Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie www.poradniaflex.pl (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Poradnia FLEX informuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF ).
 • Zmiana regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.09.2022 r.