Skuteczna interwencja wychowawcza – od destrukcji do zadośćuczynienia. Profilaktyka agresji w środowisku szkolnym.

Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest dla nauczycieli, psychologów i pedagogów, do wykorzystania w codziennej praktyce wychowawczej. Przygotowuje do adekwatnej interwencji wychowawczej w sytuacji trudnej. Szkolenie pokazuje też jak zastosować model „od destrukcji do zadośćuczynienia” w radzeniu sobie ze szkolną agresją i przemocą.

Cele szkolenia:

  • Przedstawienie form pracy z dziećmi przekraczającymi normy społeczne.
  • Pogłębienie refleksji o skutecznych i potencjalnie szkodliwych działaniach dorosłego w pracy wychowawczej z dzieckiem.
  • Wykorzystanie uzyskanej wiedzy do podejmowanych działań w sytuacjach szkolnej agresji i przemocy.

Forma zajęć:

Prezentacja, wykład i dyskusja. Możliwa kontynuacja powyższego szkolenia poprzez temat „Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania. Budowanie systemowej strategii wspierania ucznia w środowisku szkolnym”.

Czas trwania:

  • 3 godz.

Program:

  • Mechanizmy przekraczania norm społecznych przez dziecko.
  • Kara jako metoda wychowawcza a proces rozwoju moralnego dziecka.
  • Kroki prowadzące dziecko do refleksji o zachowaniu i zadośćuczynieniu. Konstruktywna postawa i działania dorosłego w procesie wychowawczym.
  • Sytuacje agresji i przemocy w placówce oświatowej.
  • Poziomy oddziaływań szkoły w zakresie efektywnego przeciwdziałania przemocy.
  • Zastosowanie modelu „od destrukcji do zadośćuczynienia” w pracy wychowawczej z jednostką agresywną. Formy powstrzymania i pomocy dziecku agresywnemu, wsparcie ofiary przemocy w środowisku szkolnym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Szkolenie pogłębia wiedzę o funkcjonowaniu emocjonalnym dzieci przekraczających normy społeczne co pozwoli na podejmowanie adekwatnych działań i unikanie pułapek wychowawczych. Uzyskana wiedza ma zastosowanie w codziennych w szkole sytuacjach trudnych, także tych związanych z agresją i przemocą. Pozwala zaplanować zarówno systemowe działania wychowawcze jak i skuteczne bieżące interwencje konieczne w praktyce pedagogicznej.

Podziel się swoją opinią: